ПОЧИВКИ

ВАКАНЦИИ:


28.10.2023 г.01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г.02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2024 г. - 05.02.2024г.– междусрочна за I - XII клас
30.03. 2024 г.7.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

5.04. 2024 г. – 7.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:


17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24.05.2024 г., 25.05.2024 г.

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ

21.06.2024 г. – НВО по Математика


ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА


ПРОЕКТИ


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО).


На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Прочети >>>>


Занимания по интереси 2018-2019г.Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други; 

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование“, „Спорт“;


Проект „Подкрепа за успех"


Подкрепа за успех” е операцията, чрез която ще бъде продължен популярният проект „Твоят час”. Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” одобри операцията на своето заседание от 29 юни, като задели 130 млн. лв. за нейното изпълнение.

Процедурата е насочена към намаляване на дела на отпадналите, както и към повторното им включване. В съответствие с това, основната целева група са учениците в риск от отпадане. Като такива са определени близо една четвърт от всички ученици и се очаква 120 000 от тях да бъдат включени в „Подкрепа за успех”.

Основните дейности с ученици ще бъдат насочени към „превенция на обучителни затруднения и / или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.


Проект „Твоят час" 


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Проектът ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на предучилищното и училищното образование и ще обхване цялата страна. Всеки педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в информационната система.


Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”


Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на  целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища в страната с оглед подобряване на качеството на образованието.

Рамковата програма е предназначена за подпомагане на разработването на училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища, в съответствие с тяхната специфика и конкретни потребности, в това число и за различните видове училища: начално училище, основно училище, средно общообразователно училище и прогимназия. Рамковата програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищните училища като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно възпитателен процес.


АНАЛИЗ на  резултатите от целодневната форма на обучение при СОУ "П.Волов" - гр.БялаНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

Стъпвайки на общата цел – модернизация на образователния процес чрез средствата на ИКТ и подобряване на средата за обучение, можем да изведем и следните специфични цели:

• Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база. Целта на този компонент е в повечето училища да бъде обновена или заменена остарялата хардуерна база със съвременни решения. Продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на разнообразен хардуер и реализиране на различни технологични дейности по техен избор, напр. въвеждане на интерактивни дъски, закупуване на мултимедийни проектори, терминални компютърни решения, модерни настолни и преносими компютри, таблети, оборудване на зони за безжичен Интернет достъп и др.

• Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на училища до национални и международни образователни ресурси, актуализация и подмяна на оборудването в националния контролен център на училищната мрежа и регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки, както и осигуряване на достъп на училищата до Интернет и до Пан-европейската образователна и изследователска мрежа GÈANT.

• Въвеждане на инструменти за създаване, управление и поддръжка на електронно съдържание (електронни мултимедийни уроци, виртуални панорами и др.), лицензиране на електронни образователни ресурси, системен и приложен софтуер и актуализиране на информационната система на образованието.


Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. 

 За реализиране на целите се прилагат две мерки, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище. Осигуряването на „несвободни" часове, е всъщност създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му.